Чудото Во Атомот

< <
ЧУДОТО ВО АТОМОТ - Harun Yahya

ЧУДОТО ВО АТОМОТ

   

 ПОГЛАВЈЕ 3

ВТОРИОТ ЧЕКОР НА ПАТОТ КОН МАТЕРИЈАТА: МОЛЕКУЛИТЕ

Што е она што ги тера предметите кои ги гледате во вашата околина да се разликуваат едни од други? Што е она што ги дискриминира нивните бои, облици, мириси и вкусови? Зошто една супстанца е мека, друга тврда, трета дури течна? Од она што го прочитавте досега, можете да ги одговорите овие прашања со „Разликата меѓу нивните атоми го прави тоа.“ Сепак, одговорот не е доволен, бидејќи ако атомите беа причината за овие разлики, тогаш би требало да постојат милијарди атоми кои носар различни својства. Во практиката, ова не е така. Многу материјали изгледаат различно и имаат различни својства иако ги содржат истите атоми. Причината за ова е различните хемиски врски кои атомите ги формираат околу себе за да станат молекули.

На патот до материјата, молекулите се втори по атомите. Молекулите се најмалите единици кои ги определуваат хемиските својства на материјата. Овие мали телца се направени од два или повеќе атоми и некои илјадници групи на атоми. Атомите се држат заедно во молекули со хемиски врски кои се определени од електромагнетната сила на привлекување, што значи дека овие врски се формират врз база на електричните полнежи на атомите. Електричните полнежи на атомите, од своја страна, се определени од електроните во нивните најоддалечени обвивки. Пореденоста на молекулите во различни комбинации ја зголемуваат различноста на материјата која ја гледаме околу нас. Важноста на хемиските врски кои лежат во срцето на различноста на материјата доаѓаат во прв план во овој момент.

Хемиски Врски

Како што е објаснето погоре, хемиските врски се формираат преку движењето на електроните во најгорните електронски обвивки на атомите. Секој атом има тенденција да ја наполни највисоката обвивка со максималниот број на електрони кои ќе ги заштитува. Максималниот број на електрони што атомот може да ги држи во неговите највисоки обвивки е 8. За да го стори ова, атомите или примаат електрони од други атоми за да ги комплетираат електроните во нивните највисоки обвивки до осум, или ако имаат кпомал број на електрони во нивните највисоки обвивки тогаш тие можат да ги предадат овие на друг атом, кој прави под-обвивка што порано беше комплетирана во нинвите највисоки орбити. Тенденцијата на атомите да менуваат електрони ја прави основната почетна сила на хемиските врски која ја формираат меѓу себе.

Оваа почетна и движечка сила, што всушност е, целта на атомите да го зголемат бројот на електрони во нивните највисоки обвивки до максимум предизвикува да атомот формира три типа на врски со други атоми. Тоа се, јонската врска, ковалентната врска и металната врска.

Вообичаено, посебните врски се ставени под општата категорија „слаби врски“ дејствуваат меѓу молекулите. Овие врски се послаби од врските кои ги формираат атомите кои формираат молекули бидејќи на молекулите им е потребна пофлексибилна структура за да ја формираат материјата.

Ајде, накратко, да ги видиме својствата на овие врски и како тие се формирани.

Јонски Врски

Атомите комбинираниу со оваа врска разменуваат електрони за да го комплетираат бројот на електрони во нивните највисоки обвивки до осум. Атомите кои имаат до четири електрони во нивните најгорни обвивки ќе примат електрони од атомите со кои тие ќе се поврзат. Молекулите формирани од овој тип на врски имаат кристална (кубична) структура. Познатите молекули на готварска сол (NaCl) се меѓу супстанците формирани од оваа врска. Зошто атомите имаат таква тенденција? Што би се случило ако тие не би го имале тоа?

Досега, врските формирани од атоми можат да се дефинираат само општи. Не сèуште разбрано зошто атомите се подлежни на овој принцип. Дали атомите одлучуваат самите по себе дека бројот на електрони во нивните највисоки обвивки треба да биде осум? Дефинитивно не. Ова е толку одлучувачко однесување што оди над атомот, бидејќи нема интелект, волја или свесност. Овој број е клучот на комбинацијата на атоми како молекули кои го сочинуваат првиот чекор на настанокот на материјата, и конечно, универзумот. Ако атомите немале таква тенденција базирани на овој принцип, молекулите, и со тоа, материјата не би постоела. Сепак, од првиот момент кога биле создадени, атомите служат во формацијата на молекулите и материјата на совршен начин благодарение на оваа тенденција.

Натриумовиот атом го дава најгорниот електрон на хлоров атом и станува позитивно наелектризиран. Со примање на електрон, хлорниот атом станува негативно наелектризиран. Двете форми на јонската врска преку овие две обратно наелектризирани полнежи се привлекуваат меѓусебно.

1- Натриумов атом
2- Хлорен атом
3- Натриумов јон
4- Хлорен јон
5- Натриумхлоридна молекула (NaCl)

 

Некои атоми формираат нови молекули со ковалентна врска, со споделување на електрони во нивните најгорни орбити.25

1- Флуорен атом
2- Флуорна молекула (F2)
3- Водороден атом
4- Кислороден атом
5- Водна молекула (H2O)

Ковалентни врски

Научниците кои ги проучуваат врските меѓу атомите се соочиле со една интересна ситуација. Додека некои атоми менуваат електрони за поврзување, некои од нив ги споделуваат електроните во нивните најгорни обвивки. Понатамошните испитувања покажале дека многу молекули што се од критично значење за животот го должат нивното постоење на овие „ковалентни“ врски.

Да дадеме прост пример за да подобро ги објасниме ковалентните врски. Како што споменавме порано за темата на електронски обвивки, атомите можат да носат максимум два електрони во нивните најгорни електронски обвивки. Водородниот атом има единствен електрон и ја има тенденцијата за да го зголемува бројот на електроните на два за да стане стабилен атом. Затоа, водородниот атомо формира ковалентна врска со вториот водороден атом. Тоа значи, дека двата водородни атоми ги споделуваат своите електрони како втор електрон. Со тоа, Н2 молекулата се формира.

Врските меѓу металните атоми се многу различни од другите форми на хемиско сврзување – секој метален атом ги дава неговите надворешни електрони до заедничко место (pool – базен). Ова „море од електрони“ ја објаснува клучната особина на металите – нивната способност да пренесуваат струја.26

1- Метално сврзување
2- Електрон
3- Алуминиумов јон

Метални врски

Aко голем број на атоми се сврзат со поделба на меѓусебните електрони, ова се вика „метална врска“. Металите како железото, бакарот, цинкот, алуминиумот, итн., што ја формираат суровината на многу алатки и инструменти кои ние ги гледаме околу нас или ги употребуваме во секојдневниот живот, се здобила со цврсто и реално тело, како резултат на металните врски формиранни од атомите кои ги сочинуваат.

Научниците не можат да одговорат на прашањето зошто електроните во електронските обвивки на атомот ја имаат оваа тенденција. Живите организми, најинтересно, го должат нивното постоење, на оваа тенденција.

Следниот чекор: Соединенија

Дали се прашувате колку различни соединенија можат да формираат овие врски?

Во лабораториите, нови соединенија се произведуваат секојдневно. Моментално, можно е да се зборува за околу два милиони соединенија. Најпростото хемиско соединение може да биде мало колку молекулата на водород, но исто така постојат соединенија изградени од милиони атоми.27

Колку најмногу различни соединенија може да формира еден елемент? Одговорот на ова прашање е многу интересен бидејќи, од една страна, постојат одредени елементи кои не реагираат со никои други (инертни или благородни гасови), додека, од друга сдтрана, постои јаглеродниот атом што може да формира 1,700,000 соединенија. Како што беше кажано погоре, вкупниот број на соединенијата е околу два милиони. 108 елементи од вкупните 109 формираат 300,000 соединенија. Јаглеродот, сепак формира, 1,700,000 соединенија самиот по себе на извонреден начин.

1- Атмосфера
2- Хидросфера
3- Литосфера

Суровините на Универзумот и на Периодичниот Систем: 92 елементи кои се наоѓаат слободни во природата и 17 елементи кои се направени вештачки во лаборатории или во нуклеарни реакции се подредени во систем наречен „Периодичен Систем“ според бројот на нивните протони. На прв поглед, Периодничниот Систем може да изгледа како група на кутии кои содржат една или две букви со броеви на горните и долните агли. Интересно, сепак, овој систем ги средува елементите на целиот универзум вклучувајќи го воздухот што го дишеме, како и нашите тела.

Градивниот Елемент на Животот: Јаглеродниот Атом“

Јаглеродот е највиталниот елемент за живите суштества, бидејќи сите живи организми се составени од соединенија на јаглерод. Бројни страници не би биле доволни за да ги опишат својствата на јаглеродниот атом, што е многу важен за нашето постоење. Ниту хемиската наука не можела да ги открие сите својства. Тука ќе споменеме само неколку од најважните својства на јаглеродот.

Јаглероден атом

Структури најразлични како клеточната мембрана, роговите на еленот, трупецот на дрвото, леќата на окото и отровот на пајакот се составени од јаглеродни соединенија. Јаглеродот, комбиниран со водород, кислород и азот во многу различни количини и геометриски положби, резултира со широк дијапазон на материјали сон најразлични својства. Така, што е причината за можноста на јаглеродот да гормира околу 1,7 милиони соединенија?

Едно од најважните својства на јаглеродот е неговата способност многу лесно да формира низови со редење на јагледони атоми еден врз друг. Најкраткиот јаглероден низ е формиран од два јаглеродни атоми. И покрај неможноста за точна цифра за бројот на атоми што би го направиле најдолгиот јаглероден низ, можеме да зборваме за низ со седумдесет врски. Ако земеме во предвид дека атомот што може да го формира најдолгиот низ по јагледорот е силициумовиот атом кој формира шест врски, извонредната позиција на јаглеродниот атом ќе биде подобро разбрана.28

Причината на можноста на јаглеродот да формира низови со толку многу врски бидејќи неговите низови не се особено линеарни. Низовите можат да се разгрануваат, а можат и да формираат полигони.

Во овој момент, формата на низот игра многу важна улога. Во две јаглердони соединенија, ан пример, ако јаглеродните атоми се исти по број сепак се комбинирани со различни форми на низови, се формираат две различни супстанци. Горе-споменатите карактеистики на јаглеродниот атом формираат молекули кои се критични за животот.

Некои молекули на јаглеродни соединенија се состојат од само неколку атоми; други содржат илјадници или дури и милиони. Исто така, никој друг елемент не е толку разнолик како јаглердоот во формирање на молекули со таква трајност и стабилност. Да го цитираме Дејвид Барни (David Burnie) во неговата книга Живот:

ТРИ СЛИЧНИ МОЛЕКУЛИ

РЕЗУЛТАТ: ТРИ МНОГУ

x РАЗЛИЧНИ СУПСТАНЦИ

Дури и разлика во неколку атоми меѓу молекулите води до многу различни резултати. На пример, видете ги внимателно двете молекули напишани подолу. Се чини дека се многу слични со многу мали разлики во нивните јаглеродни и водородни компоненти. Резултатот е две сосема спротивни супстанци:

С18Н24О2 и С19Н28О2

Дали можете да погодите кои се овие две молекули? Веднаш ќе ви кажам: првата е естроген, а другата е тестостерон. Всушност, првиот е хормонот одговорен за женските особини, а вториот е хормонот одговорен за машките особини. Многу интересно, дури и разлика од неколку атоми може да предизвика разлика во полот.

Сега, да ја погледнеме следната формула

С6Н12О2

Нели, и оваа молекула наликува на молекулата на естрогенскиот и прогестеронскиот хормон? Па што е оваа молекула, дали е таа некој друг хормон? Да одговориме веднаш: тоа е шеќерна молекула.

Од примерите на овие три молекули кои се создадени од елементи од ист тип, многу е јасно колку можат да бидат различни супстанците со различенб број на атоми. Од една страна, постојат хормони одговорни за половите особини, а од друга, пак, стои шеќерот, основната храна.

Дијамантот кој е многу вреден камен, е дериват на јаглеродот, што од друга страна се смета за сроден по природата со графитот.
Јаглеродот е многу необичен елемент. Без присуството на јаглерод и неговите чудни особини, тешко дека некогаш би постоел живот на земјата.29

Со оглед на важноста на јаглеродот за живите суштества, Британскиот хемичар Невил Сиџвик (Nevil Sidgwick) го пишува следното во неговото дело Хемиски Елементи и Нивните Соединенија:

Јаглеродот е уникатен меѓу елементите во бројот и различноста на соединенијата кои може да ги формира. Повеќе од четвртина милион се изолирани и опишани, но ова дава многу несовршена идеа за неговата моќ, бидејќи тој е основата на сите форми на живата материја.30

Класата на соединенија формирани исклучиво од јаглерод и водород е наречена „јаглеводороди“. Ова е огромна фамилија на соединенија кои го вклучуваат природниот гас, течниот бензин, керозин и маслата за подмачкување. Јаглеводородите етилен и пропилен ја формираат основата на петрохемиската индустрија.

Јаглеводородите како бензенот, толуенот и терпентинот се познати на секој оној кој работел со бои. Нафталенот што ја штити нашата облека од молци е уште еден јаглеводород. Јаглеводороди комбинирани со хлор или флуор ги формираат анестетиците, хемикалиите употребени во апаратите за гаснење пожар и Фреоните кои се користат во фрижидерите.

Како што хемичарот Сиџвик кажа погоре, човечкиот ум е недоволен да потполно го разбере потенцијалот на овој атом, кој има само шест протони, шест неутрони и шест електрони. Неможно е дури и за една особина на овој атом, кој е значаен за животот, да се формира случајно. Јаглеродниот атом, како и сè друго е формиран од Алах, совршено адаптиран за телата на живите суштества, кои Алах ги придружува и до нивните атоми.

И сè што е на небесата и на Земјата е - Алахово! А Алах опфаќа сè! (Сура ен-Ниса":126)

Што Би Се Случило Ако Секој Атом Што Стои Блиску До Друг Веднаш Би Реагирал?

Штотуку рековме дека целиот универзум е изграден од атомите на 109-те различни елементи. Тука постои момент кој треба да се спомене, што вели дека многу важен услов треба да се исполни за да почне реакцијата.

На пример, водата не се формира секогаш кога ќе се приближат водородот и кислородот и железото не ' рѓосува веднаш кога ќе дојде во контакт со воздухот. Ако е тоа така, железото, што е цвст и блескав метал, би се претворил во железо оксид, што е мек прав, за неколку минути. Никој метал не би останал на земјата и редот на светот би бил многу пореметен. Ако атомите што се поставени еден до друг близу на одредена оддалеченост одеднаж се спојат без исполнувањето на одредени услови, атомите на две различни супстанци би реагирале веднаж. Во тој случај, би ило неможно ниту да седнете на столче, бидејќи атомите кои го формираат столчето веднаш би реагирале со атомите кои го формираат вашето тело и вие би биле суштество помеѓу човек и столче. (!) Секако, во таков свет, животот воопшто не би постоел. Како е избегнат таков крај?

Да дадеме пример, водородните и кислородните молекули реагираат многу бавно на собна температура. Тоа значи дека водата се формра многу бавно на собна температура. Сепак, како температурата на средината расте, енергиите на молекулите исто така растат и реакцијата се забрзува, и со тоа водата се формира многу побрзо.

Минималното количество енергија потребно да молекулите реагираат един со други е наречено „енергија на активација“. На пример, за да молекулите на водород и кислород реагираат една со друга и да формираат вода, нивната енергија треба да е повисока од енергијата на активација.

Само размислете. Ако температурата на Земјата била барем малку повисока, атомите би реагирале премногу брзо, што би ја уништило рамнотежата во природата. Ова ни вели дека, растојанието меѓу земјата и сонцето е токму доволна за да го издржува животот на земјата. Секако, деликатните рамнотежи, потребни за животот не завршуваат тука. Инклинацијата на оската на земјата, нејзината маса, површина, односот на гасовите во нејзината атмосфера, растојанието меѓу земјата и нејзиниот сателит, месечината и многу други фактори мораат да се постават прецизно на нивните сегашни вредности за да преживеат живите суштества. Ова укажува на фактот дека сите овие фактори не би можеле да се создадат случајно и дека сите биле создадени од Алах, Сопственикот на Високата моќ, Кој ги познава сите особини на живите суштества.

Типично, улогата на науката за време на овие процеси е само за да ги именува законите на физиката кои ги набљудува. Како што објаснивме на почетокот, во случајот на вакви феномени, прашањата како „што?“, „како?“ и „на кој начин?“ избледуваат во незначителност. Главните прашања што треба да се постават се „зошто?“ и „од кого е создаден овој закон?“ Одговорот на овие прашања останува енигма на научниците кои слепо се држат до нивната материјалистичка догма.

Во овој момент, кога материјалистите доаѓаат до ќор-сокак, сликата е многу јасна за личноста која гледа на настаните користејќи го неговиот ум и совест. Безгрешните рамнотежи во универзумот, кои не можат да се објаснат како слујчајност, се настанати со врховниот ум и волја, како што се вели во стихот: „Алах, навистина ќе пресуди за сè“ (Сура ен-Ниса: 86), и тој создаде сè според многу точна пресметка, ред и рамнотежа.

Меѓумолекуларни Врски: Слаби Врски

Протеините имаат специјална три-димензионална конфигурација за да ги извршат нивните критични улоги во нашите тела. Слабите врски меѓу молекулите ги формираат овие структури.

Врските кои ги комбинираат атомите во молекулите се многу посилни од оние слаби меѓумолекуларни врски. Овие врски можат да помогнат во формирањето на милиони, и дури милијарди типови на молекули.

Па, како молекулите се комбинираат за да ја формираат материјата?

Бидејќи молекулите стануваат стабилни по нивното формирање, тие повеќе не разменуваат атоми.

Па, што ги држи заедно?

Во обид да го одговориме прашањето, хемичарите произвеле различни теории. Испитувањата покажале дека молекулите можат да се комбинираат на различни начини во зависност од особините на атомот во нивниот состав.

Овие врски се многу важни за органската хемија, што е хемијата на живите материи, бидејќи најважните молекули од кои е составен животот се формирани како резултат на нивната способност да ги формираат овие врски. Да земеме пример со протеините. Комплексната три-димензионална форма на протеините кои се градивните делови на живите суштества, се формирани благодарение на овие врски. Ова значи дека слабата хемиска врска меѓу молекулите е најмалку потребна како силната хемиска врска меѓу атомите за формирањето на животот. Секако, силината на овие врски мора да биде со одредена мерка.

Можеме да продолжиме со примерот за протеинот. Молекулите наречени аминокиселини се комбинираат за да ги формираат протеините, кои се многу поголеми молекули. Атомите кои ги формираат аминокиселините се комбинирани со ковалентни врски. Слабите врски ги комбинираат овие аминокиселини на таков начин што произведуваат три-димензионална распореденост. Протеините можат да функционираат во живите организми само ако ја имаат оваа три-димензионална распореденост. Затоа, ако овие врски не постоеле, ниту протеините, а со тоа ниту животот, не би постоеле.

„Водородната“ врска, тип на слаба врска, игра голема улога во формирањето на материјалите кои имаат голема важност во нашите животи. На пример, молекулите кои ја формираат водата, која е основата на животот, се комбинирани со водородни врски.


   
    

27. L. Vlasov, D. Trifonov, 107 Stories About Chemistry, 1977, p. 117
28. L. Vlasov, D. Trifonov, 107 Stories About Chemistry, 1977, p. 118
29. David Burnie, Life, Eyewitness Science, London: Dorling Kindersley, 1996, p.8
30. Nevil V. Sidgwick, The Chemical Elements and Their Compound, vol. 1, Oxford: Oxford University Press, 1950, p.490

You can read Harun Yahya's book Чудото Во Атомот online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Постави насловна страна | Add to favorites | RSS Feed
Сите материјали објавени на овој сајт, под услов авторските права на овој сајт може да се копира и се репродуцираат бесплатно
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Јахја. www.harunyahya.com
page_top